Nancy Spero and Kiki Smith

Myth

Nancy Spero, "Myth", 1990  Image: Joseph K Levene Fine Art

Nancy Spero, “Myth”, 1990 Image: Joseph K Levene Fine Art