Alchemy of Inspiration I Baryshnikov in Conversation: “Art I’ve Lived With”

Valentine Gross “Nijinsky”

Valentine Gross. Nijinsky in Le Spectre de la Rose, nd. Collection of Mikhail Baryshnikov. Photograph courtesy ABA Gallery

Valentine Gross. Nijinsky in Le Spectre de la Rose, nd. Collection of Mikhail Baryshnikov. Photograph courtesy ABA Gallery